MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Ministry Plan Rebuild National Road No 5
Written by khdarith   
Friday, 28 September 2012
RksYg eRKagsþar nig BRgIkpøÚvCatielx5 BIs<aneRCaycgVa dl;s<anERBkkþam
PñMeBj³ RkúmkargarGnþrRksYg nigGaCJaFrxNÐCaeRcIn )ancuHRtÜtBinitü
rkTItaMg ebIkkardæanfµImYy kalBIRBwkéf¶TI28 ExkBaØa qñaM2012 edIm,I
sþar nig BRgIkpøÚvCatielx5   BIs<aneRCaycgVa eTAkan; s<anERBkkþam
RbEvgCag 30KILÚEm:Rt RbeyaCn_sRmÜl dl;cracrN_ rbs;RbCaBl
rdæ tampøÚvenH [kan;EtTUlMTUlayeLIg . kñúgdMeNI
r cuHRtÜtBinitüTItaMg ebIkkardæan sþar nig BRgIkpøÚvCatielx5enH dwknaMeday elak yU s‘
unLúg naykrgxuTÞkal½ysemþceteCa naykrdæm®nþI / elak søÚt sMbUr tMNagelakrdæmRnþI RtaM
GuIvtwk RksYgsaFarkar nigdwkCBa¢Ún nig GaCJaFrmUldæan elak lI saev:t GPi)alxNÐEsnsux
rYmTaMg tMNagRkúmh‘unesogéhRKúb nig RkúmkargarmRnþIbec©keTs CaeRcInnak; . karBRgIkkM
Nat;pøÚvenH nwgRtÚvebIksem<aF kardæansagsg; enAéf¶TI 09 Extula qñaM2012 xagmuxenH eRk
amGFibtIPaB semþc eteCa h‘un Esn naykrdæmRnþI énRBHraCaNacRkkm<úCa nig elakCMTavkitþi
RBwT§bNÐit . elak PI suPat; GKÁnaykrgsaFarNkar )an[dwgfa {KeRmagsþar nigBRgIkkMNat; p
øÚvCatielx5 BIs<aneRCaycgVar dl;s<anERBkkþamenH nwgRtÚvcMNayfvika Gs; 56>8landuløar G
aemrik eRkamkm©I\NTanBI FnaKarGahr½N nIhr½N énrdæaPi)alsaFarNrdæ RbCamanitcin EdlTTYl
karsagsg; edayRkúmh‘unesogéhRKúbxUGilFIDI ¬Shanghai Construction Group Co>/Ltd¦ nigRt
ÜtBinitübec©keTs edayRkúmh‘unkVagcUv v:an;Gan ¬Guanzou Wanan Construction Supervision
Co>/Ltd
¦ TRmaMrYcral; KWRtÚvcMNayry³eBl40Ex} . elakbEnßmfa pøÚvenH CaRbePT pøÚvRkal
ebtugekAs‘U ¬AC¦ kñúgenaHmans<an04kEnøg ¬s<anfµI03kEnøg TTwg25Em:Rt nigBRgIkTTwg s<an
cas;01 kEnøg TTwg21Em:Rt¦ ehIyRtÚvdak;lU 08kEnøg manRbEvgsrub 225Em:Rt nigs<an rMlg¬I
nterchange
¦ 01kEnøg manRbEvg469Em:Rt CacMNat;fñak;pøÚvelx1 tamsþg;darbec©k eTs énRbeT
scin . elak søÚt sMbUr GnurdæelxaFikar RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún )ansaTr y:agxøaMg
cMeBaHKeRmagsmiT§ipl mYyenH . elakmanRbsasn_fa {karBRgIkpøÚvenH nwgbgálkçN³ gayRsÜl
nigqab;rh½s dl;RbCaBlrdæ kñúgkareFVIdMeNIr nigdwkCBa¢Ún ksiplepSg² enACuMvijbwgTenøsa
b k¾dUcCa kartP¢ab;CamYy pøÚvhayev:Gas‘an EdlCameFüa)ay d¾manRbsiT§PaBbMput edIm,IKaM
RT dl;snÞúH énkMeNInesdækic© nigel,ÓnénkarGPi vDÆn_sgÁm} . CamYyKñaenHEdr elak yU s‘u
nLúg sUm[sßab½nsmtßkic©Bak;B½n§ esñI[erobcMEpn karlMGiteq<aHeTAdl; éf¶R)arB§BiFIxagmu
x [)aneCaKC½yTaMgxøwmsar nigrUbPaB y:agRtcH Rtcg;l¥RbéB .
Last Updated ( Friday, 28 September 2012 )
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in