MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Import Medicine Increase $124 Million
Written by khdarith   
Monday, 19 March 2012
karnaMcUl»sfekIndl;$124lan
PñMeBj³ karnMacUl»sf nigbrikçareBTükñúgqñaM2011 mantémø124/33
landuløar xN³qñaM2010 man118/01landuløar.  enHebItamtYelxBI
RksYgBaNiC¢kmµ.  tYelx)anbgðajfa  karnaMcUl»sf  nigbrikçareBTü
enAqñaM2011 KitCaetanman 18 642 etan KWekIn 24/29 PaKry ebI
eFobnwgqñaM 2010Edlman14 998etanb:ueNÑaH. elak m:m b‘unehg
rdæm®nþIRksYgsuxaPi)al[dwgfa eTaHbI]sSahkmµplit»sfenAkm<úCakMBugmankarrIkceRmInKYr [kt;smÁ
al;kþI b:uEnþkarnaMcUlenAEtCaTisedAsMxan;mYykñúgkarrYmcMENkkar pÁt;pÁg;»sf xN³tRmÚvka
rkMBugEtmankarekIneLIgEdr. elakbBa¢ak;fa³ {sBVéf¶eyIgeXIjfavis½yplit»sfenAkm<úCamank
arrIkceRmIn eRcInBImYyqñaMeTAmYyqñaM b:uEnþkarnaMcUlk¾mankMeNInpgEdr edaysarEtCaTIpSa
resrIKWRtÚvmankarRbkYtRbECgEpñkKuNPaB nigtémø}. tamtYelxBIRksYgBaNiC¢kmµ »sf nigbrikç
areBTüRtÚv)annaMcUlBIGWr:ub \NÐa kUer:xagt,Úg )a:KIsßan éf GU®sþalI nigCb:un. elak es
on suinDI RbFanRkúmh‘un rtn³rtnahVam:asüÚFIxl EdlnaMcUl»sfBI\NÐa nig)a:KIsßan[dwgfa k
arnaMcUl»sfrbs;Rkúmh‘unelakenAqñaM 2011 ekIneLIg20PaKry ebIeRbóbnwg2010. elak bBa¢ak;
fa³ {kMeNInénesckþIRtÚvkarrbs;RbCaBlrdæeFVI[karnaMcUlekIneLIg}. elak ehok b‘unerOn Rb
FanRKb;RKgEpñklk;Rkúmh‘un Mega Life Science Pty Eføgfa karrIkceRmInénvis½ybec©kviTüa)
aneFVI[RbCaBlrdæman karyl;dwgkan;EteRcInBIkareRbIR)as;»sf.
Last Updated ( Monday, 19 March 2012 )
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in